NASZE RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Poniższe informacje stanowią zwięzłe, zrozumiałe i przejrzyste podsumowanie informacji zawartych w  Polityce Prywatności  dotyczących Administratora Danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do wypełnienia informacji RODO obowiązek. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania oraz podmiotów biorących udział w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Poniższe informacje stanowią zwięzłe, zrozumiałe i przejrzyste podsumowanie informacji zawartych w  Polityce Prywatności  dotyczących Administratora Danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do wypełnienia informacji RODO obowiązek. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania oraz podmiotów biorących udział w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Administratorem Danych Osobowych (zwany dalej Administratorem) jest firma „Kunert Mobiles Homes”, działająca pod adresem: ul. Piwonii 41, Nowe Bielice 760039 Biesiekierz, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 499-066-18-88, o nadanym numerze KRS: 0000891428, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH?

Z Administratorem możesz skontaktować się na jeden z poniższych sposobów

 • Postal address – Kunert Mobiles Homes, ul. Piwonii 41, Nowe Bielice 760039 Biesiekierz
 • Adres e-mail  – office@kunertgroup.eu
 • Telefon  – +48 606 609 477
 • Formularz kontaktowy  – dostępny pod adresem: https://kunertmobilehomes.eu/contact/

CZY ADMINISTRATOR POWOŁAŁ INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH?

Zgodnie z art. 37 RODO Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych, w tym osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

SKĄD POZYSKUJEMY DANE OSOBOWE I JAKIE SĄ ICH ŹRÓDŁA?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł:

 • od osób, których dane dotyczą
 • w przypadku rejestracji za pomocą serwisów społecznościowych, za wyraźną zgodą tych osób, z tych serwisów społecznościowych

JAKI JEST ZAKRES PRZETWARZANYCH PRZEZ NAS DANYCH OSOBOWYCH?

Serwis przetwarza  zwykłe dane osobowe  podane dobrowolnie przez osoby, których dane dotyczą
(np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, numer telefonu, adres IP itp.)

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w  Polityce Prywatności  .

JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA PRZEZ NAS DANYCH?

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników przetwarzane są w jednym z następujących celów:

 • Realizacja usług elektronicznych:
  • Usługi rejestracji i utrzymania konta Użytkownika w Serwisie oraz funkcjonalności z nim związanych
 • Komunikacja Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem i ochroną danych
 • Zapewnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH?

Serwis zbiera i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • sztuka. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • sztuka. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • sztuka. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171, poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 83)

JAKI JEST PRAWNIE UZASADNIONY INTERES REALIZOWANY PRZEZ ADMINISTRATORA?

 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie naszych praw, w tym m.in.;
 • Aby ocenić ryzyko potencjalnych klientów
 • Aby ocenić zaplanowane kampanie marketingowe
 • W celu prowadzenia marketingu bezpośredniego

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Co do zasady wskazane dane osobowe przechowywane są wyłącznie przez okres świadczenia usług w ramach serwisu internetowego prowadzonego przez Administratora. Są one usuwane lub anonimizowane w terminie do  30 dni od zakończenia świadczenia usług  (np. usunięcie zarejestrowanego konta użytkownika, wypisanie się z listy Newsletter itp.).

W wyjątkowych sytuacjach, celem zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, okres ten może zostać przedłużony. W takiej sytuacji Administrator będzie przechowywać wskazane dane od chwili zażądania przez Użytkownika ich usunięcia, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez osobę, której dane dotyczą, postanowień regulaminu serwisu .

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH, W TYM DANYCH OSOBOWYCH?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

Jednakże przetwarzanie danych może zostać powierzone innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w celu utrzymania funkcjonowania Serwisu. Do podmiotów tych zaliczają się m.in.:

 • Firmy hostingowe świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe lub pokrewne

KTO JEST ODBIORCĄ DANYCH, W TYM DANYCH OSOBOWYCH? CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ?

Dane osobowe przekazywane są poza Unię Europejską.
Przekazanie danych poza UE następuje na skutek korzystania z usług podmiotów znajdujących się poza UE lub na skutek publikacji w wyniku indywidualnej czynności Użytkownika (np. wpisania komentarza lub wpisu), która sprawi, że dane, którymi dysponuje każda osoba odwiedzająca Serwis.
W przypadku przekazania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych poza UE, dane te przetwarzane są na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Usługodawcą.

CZY DANE OSOBOWE BĘDĄ PODSTAWĄ ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI?

Dane osobowe  nie będą wykorzystywane  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH?

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych na żądanie złożone Administratorowi
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe i/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, realizowane na żądanie złożone Administratorowi
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na podstawie złożonego Administratorowi żądania.

  W przypadku kont użytkowników usunięcie danych wiąże się z anonimizacją danych umożliwiającą identyfikację Użytkownika.

  W przypadku usługi Newsletter Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z linku zawartego w każdej wysłanej wiadomości e-mail.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych, przeprowadzanych na żądanie złożone Administratorowi
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownicy mają prawo uzyskania od Administratora danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone Administratorowi
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone Administratorowi
 • Prawo do wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.