REGULAMIN STRONY

POJĘCIA OGÓLNE

 • Regulamin  – niniejszy regulamin
 • Serwis  – serwis internetowy „Kunert Mobile Homes”, działający pod adresem https://kunertmobilehomes.eu/
 • Service provider – „Kunert Mobile Homes” company with registered office address: ul. Piwonii 41, Nowe Bielice 760039 Biesiekierz, NIP: 499-066-18-88, KRS: 0000891428,
 • Usługobiorca  – każda osoba fizyczna uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja elektroniczna  – komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z korzystaniem z Serwisu.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnianie bezpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające wskazówki lub porady publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są kierowane do poszczególnych Użytkowników Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z nich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystanie materiałów udostępnionych w Serwisie, w tym za ich wykorzystanie zgodnie z obowiązującym prawem.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów zamieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z wykorzystaniem i eksploatacją informacji zamieszczonych w Serwisie ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU

 • Korzystanie z Serwisu przez każdego Usługobiorcę jest bezpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem i innymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część oraz zaakceptowaniem w całości jego postanowień, aby móc dalej korzystać z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać danych osobowych uzyskanych w Serwisie w celach marketingowych.
 • Wymagania techniczne dotyczące korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • Połączenie internetowe,
  • dowolna przeglądarka internetowa wyświetlająca strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C oraz obsługująca strony internetowe udostępniane w formacie HTML5,
  • włączona obsługa JavaScript,
  • Obsługa plików cookie włączona
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy, Usługobiorcy oraz innych Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni przestrzegać ogólnie przyjętych  zasad bezpieczeństwa w sieci  ,
 • Zabrania się czynności wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub z wykorzystaniem oprogramowania:
  • bez pisemnej zgody dekompilacja i analiza kodu źródłowego,
  • bez pisemnej zgody, powodując nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
  • bez pisemnej zgody podejmuje próby wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwerów,
  • próby wgrania lub zainicjowania kodu, skryptów i oprogramowania na serwer i bazę danych, co może spowodować uszkodzenie oprogramowania Serwisu, innych Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • próby przesłania lub zainicjowania kodu, skryptów i oprogramowania na serwer i bazę danych, które mogą śledzić lub wykraść dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
  • podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie lub zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie osiągnięcia celu, dla którego funkcjonuje Serwis.
 • W przypadku wykrycia lub prawdopodobnego wystąpienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO Usługobiorcy powinni w pierwszej kolejności zgłosić ten fakt Usługodawcy, w celu szybkiego usunięcia problemu/zagrożenia i ochrony interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

REGULAMIN KOMUNIKACJI I ŚWIADCZENIA INNYCH USŁUG W SERWISIE

 • W Serwisie udostępniane są usługi i narzędzia umożliwiające Użytkownikom Serwisu interakcję z Serwisem w postaci:
  • Formularz kontaktowy
  • Komentowanie wpisów i artykułów
  • Publikuj własne treści w formie wpisów i artykułów
  • Publikowanie własnych treści w formie materiałów graficznych i multimedialnych
 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adres e-mail
  • Kontaktowy numer telefonu
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane zgodnie z „  Polityką Prywatności  ”, która stanowi integralną część Regulaminu.
 • Warunki umieszczania treści przez Usługobiorców w Serwisie:
  • Zabrania się zamieszczania w Serwisie treści o charakterze obraźliwym lub zniesławiającym wobec Usługodawcy, innych Usługobiorców, osób trzecich oraz osób trzecich,
  • Zabrania się umieszczania w Serwisie tekstów, grafik, materiałów audiowizualnych, skryptów, programów i innych utworów, na które Usługobiorca nie posiada licencji lub których autor praw majątkowych nie wyraził zgody na nieodpłatną publikację,
  • Zabrania się zamieszczania w Serwisie treści wulgarnych, pornograficznych, erotycznych lub niezgodnych z prawem polskim i europejskim, a także linków do stron internetowych zawierających wskazane treści,
  • Zabronione jest umieszczanie w Serwisie skryptów i programów nadmiernie obciążających serwer, oprogramowania nielegalnego, oprogramowania mającego na celu naruszenie bezpieczeństwa lub inne podobne działania, a także linków do stron internetowych zawierających wskazane materiały,
  • Zabrania się zamieszczania w Serwisie treści marketingowych lub reklamujących inne komercyjne strony internetowe, produkty, usługi lub strony komercyjne.

GROMADZENIE DANYCH O USŁUGOBIORCACH

W celu prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, zabezpieczenia interesu prawnego Usługodawcy oraz zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca zbiera i przetwarza określone dane o Użytkownikach za pośrednictwem Serwisu.

W celu prawidłowego świadczenia usług Serwis wykorzystuje i zapisuje w plikach cookies niektóre anonimowe informacje o Użytkowniku Serwisu.

Zakres, cele, sposób i zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „  Obowiązek informacyjny RODO  ” oraz w „  Polityce Prywatności  ”, które stanowią integralną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  W celu sprawnego działania Serwisu oraz w celach statystycznych, zbieramy w sposób automatyczny niektóre dane o Usługobiorcy. Dane te obejmują:
  • adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwarte podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Typ systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres odsyłający
  • Język przeglądarki
  • Szybkość połączenia internetowego
  • dostawca usług internetowych
  • Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics:
   • Seks
   • Wiek
   • Zainteresowania
  • Anonimowe dane niezbędne do wyświetlania reklam:
   • Dane związane z remarketingiem
  Powyższe dane pozyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i mają charakter anonimowy.

PRAWO AUTORSKIE

 • Właścicielem Serwisu i praw autorskich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamieszczonych w Serwisie chroniona jest prawem autorskim należącym do firm, instytucji i osób trzecich niepowiązanych w żaden sposób z Usługodawcą i wykorzystywana jest na podstawie uzyskanych licencji lub w oparciu o licencję nieodpłatną.
 • Zgodnie z Ustawą o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r. zabrania się wykorzystywania, kopiowania, powielania w jakiejkolwiek formie oraz przechowywania w systemach wyszukiwania, z wyłączeniem wyszukiwarek Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook i LinkedIn, wszelkich artykułów, opisy, zdjęcia i wszelkie inne treści, materiały graficzne, wideo lub audio zawarte w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazywanej za pomocą Komunikacji Elektronicznej ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim ochrona nie obejmuje prostych informacji prasowych, rozumianych jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie przez to możliwość wykorzystania informacji zawartych w tekstach zamieszczonych w serwisie, ale nie kopiowanie całości lub części artykułów, chyba że zostało to zaznaczone w poszczególnych materiałach dostępnych w serwisie.

ZMIANY REGULAMINU

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą zostać jednostronnie zmienione przez Usługodawcę w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu. Każdy Usługobiorca, który po zmianie Regulaminu kontynuuje korzystanie z Serwisu, uważa się za akceptację Regulaminu w całości.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Usługodawca nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo, za treści przesyłane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność ani wady prawne.
 • Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą, nieuprawnioną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich lub działaniem zewnętrznych programów automatycznych.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich informacji zamieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności wcześniejszego powiadamiania Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego udoskonalenia, dodania usług lub przeprowadzenia konserwacji, bez wcześniejszego powiadamiania Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do trwałego wyłączenia Serwisu, bez uprzedniego powiadomienia Usługobiorców.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażenia jakiegokolwiek sprzeciwu przez Usługobiorców.
 • Aktualny i poprzedni Regulamin Serwisu znajduje się na tej podstronie w ramach aktualnego Regulaminu.
 • We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu prosimy o kontakt z Usługodawcą za pomocą jednego z poniższych formularzy kontaktowych:
  • Korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie
  • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: office@kunertgroup.eu
  • Dzwoniąc pod numer: +48 606 609 477
  Kontakt za pomocą wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z Serwisem.